Lệ phí​

Free

    Bài đăng: Free

     Giao dịch: 4%

4.1%+40JPY

※1※2※3
 Tối đa
Đăng ký / sử dụng 
  Phí sử dụng hệ thống
 Phí thanh toán
(Thanh toán / Rút tiền)

Không mất phí đăng ký và sử dụng ứng dụng. Miễn phí gửi yêu cầu.

Khi yêu cầu được thực hiện và nhận được thỏa thuận sau khi xác nhận, phí sử dụng hệ thống sẽ được tính khi thanh toán đối với các  yêu cầu.

Hiện tại chúng tôi chỉ sử dụng Paypal,

do đó lệ phí sẽ được tính

Thanh toán bởi người yêu cầu: 4,1% + 40 

Rút tiền bởi khách du lịch: tối đa 4,1% +40 

                      ※1.  Lệ phí được khấu trừ từ phía người nhận

                     ※2. Phí thay đổi dựa trên chuyển

                       khoản trong nước hoặc quốc tế.

                     ※3. Không bao gồm tỷ giá hối đoái.

Để biết chi tiết, vui lòng tham

khảo phí Paypal từ đây 

© 2019 HAKOBIYA All Rights Reserved